1st Boland Trade Centre Gymkhana Moorreesburg - WBMK G114

Date: 
Saturday, June 25, 2016
Location: 
Kotzé Street, Moorreesburg Showgrounds

Route has been released - have fun! It would have been much worse had Danye had his way.

67 Entries represents a fantastic interest in the 1st Boland Trade Centre Gymkhana Moorreesburg on Saturday 25 June 2016. Weather is going to be Cloudy with temperatures ranging from 8ºC to 16ºC No Rain and a 1m/s Easterly breeze. Sunrise at 07h48 and Sunset at 17h45 makes it a very short day so please make every effort to run on time at all times.

Medical Standby and MSA Permit & Competitor Levies are once again threatening the future of the Witzenberg Motorklub Gymkhana Club Championship.

Please take to read below. As spectators, officials and competitors we can make a difference come Saturday 25 June 2016. Clothing, basic needs, food, toys or money will be welcomed during the event and the account number is available should you prefer donating to this extremely worthy charity that have been making a difference in the lives of children since 1920.

Huis van Heerde

Die doel van hierdie inligtingstuk is om befondsing en/of ander hulp van u te versoek.  Dit mag wees dat indien dit vir nie vir u self moontlik is om direk betrokke te raak nie – dat u dalk weet van persone/ maatskappye wat wel sou wou help.  Ons sal dit waardeer indien u ons met hierdie persone/ instansies in verbinding sal bring asb.

Huis Van Heerde gee om vir kinders en verskaf residensiële versorging aan 70 kinders wat in nood is en deur die Kinderhof hier geplaas is.  Ons glo dat ons dienste ‘n verskil aan môre maak, dat ons aan kinders geleenthede bied om aan hulle ‘n blink toekoms te verseker.

Huis Van Heerde het toegewyde personeel en handhaaf persoonlike en professionele verhoudings met kinders.  Deur middel van ons programme word kinders versorg en ontwikkel.  Dit is dus moontlik vir Huis van Heerde om “geld en goedere” om te skakel in middele waardeur kinders holisties met liefde versorg, bedien en ontwikkel word.

Agtergrond van Huis van Heerde:

Huis Van Heerde is ’n Kinder- en Jeugsorgsentrum (Kinderhuis) van Badisa.  Badisa is ’n welsynsorganisasie wat gesamentlik deur die N.G. Kerk en die V.G. Kerk bestuur word.

Huis Van Heerde is ’n residensiële sentrum wat verblyf en versorging bied aan 70 kinders.  Die kinders is hoofsaaklik afkomstig vanuit die Weskus streek.  Kinders van 0 – 18 word opgeneem en versorg.  Huis van Heerde bied basiese en ontwikkelingsgerigte sorg aan die kinders.  Dit sluit in die ontwikkeling van kinders op fisiese, emosionele, geestelike, kognitiewe en sosiale vlak.

Huis van Heerde het sy ontstaan in 1920 gehad en vier dus binnekort sy 100ste verjaardag.  Daar is groot dankbaarheid en waardering vir die ondersteuning vanuit die gemeentes en gemeenskap, want daarsonder sou hierdie mylpaal nie bereik kon word nie.

Die Staat verleen staatsubsidie aan Huis van Heerde en dek sodoende ongeveer 70 of 80% van die totale begroting.  Die ander 20 of 30% moet vanuit die gemeenskap verkry word en is ’n aaneenlopende uitdaging.  Om hierdie rede is Huis van Heerde opreg dankbaar vir ’n iedere en elk wat finansieël bydra.  Daar is ook opregte waardering vir ondersteuning op ander maniere soos bv.  gebedsondersteuning, vrywilligers wat help op ’n verskeidenheid praktiese maniere en emosionele ondersteuning vir ons personeel en kinders.  Om getraumatiseerde kinders te begelei na heling en om hulle volle potensiaal te bereik, is ’n verantwoordelike taak wat met groot wysheid, genade en geduld mee volhard moet word.

Een van die grootste bates by Huis Van Heerde is ons Kinder-en Jeugsorgwerkers wat daagliks saam met die kinders leef en werk.  Sommige van ons Kinder- en Jeugsorgwerkers het reeds geakkrediteerde opleiding deurloop en is besig met die proses om te registreer by die SACSSP (South African Council for Social Service Professions) as professionele  Kinder- en Jeugsorghulpwerkers.  Die doelwit is om binne die volgende twee jaar te verseker dat alle Kinder- en Jeugsorgwerkers die opleiding suksesvol deurloop het en geregistreer is.  Daar sal ook ’n professionele Kinder- en Jeugsorgwerker wees om die supervisie van die Kinder- en Jeugsorghulpwerkers te behartig.

Huis van Heerde se Visie en Missie:

VISIE:
“Ons omgee maak ’n verskil aan môre.”

MISSIE:
In navolging van Christus is Huis Van Heerde verbind tot omvattende versorging, ontwikkeling en ondersteuning van kinders en gesinne.
Ons doen dit deur goed opgeleide personeel, professionele dienste en vennootskappe met ander rolspelers tot opbou van gemeenskappe.”

Bg. Visie en Missie pas mooi aan by die Visie en Missie van Badisa, nl:

VISIE van Badisa:

“Christelike barmhartigheid – Ons is ‘n naaste van elkeen in nood.”

MISSIE van Badisa:

Badisa as die barmhartigheidsbediening van NG Kerk (Wes- en Suid-Kaap) en VG Kerk (Kaapland) is waardegedrewe met Jesus Christus as voorbeeld.  Badisa is ‘n nie-winsgewende organisasie wat in samewerking met gemeentes en ander rolspelers:
- Uitnemende professionele-,  vakkundige-  en ondersteuningsdienste aan mense en gemeenskappe in nood lewer.
- Ontwikkelingsprogramme daarstel wat ten doel het om verbruikers/ kliënte in staat te stel om optimaal te funksioneer.
Badisa is ‘n geloofsgebaseerde maatskaplike welsynsorganisasie wat professionele maatskaplike dienste lewer aan mense in nood, ongeag hul geslag, ras, ouderdom  of geloof en is dus inklusief vir almal.

Badisa (ingesluit Huis van Heerde)  – is ‘n waardegedrewe organisasie wat gebou is op die vier pilare van sy waardes, nl. diensbaarheid, geregtigheid, uitnemendheid en rentmeesterskap.

 

Die behoeftes van Huis Van Heerde? Waarvoor befondsing benodig word:

Soos genoem, word kinders ontwikkel op fisiese, emosionele, geestelike, kognitiewe en sosiale vlak.  Huis van Heerde verskaf ook opleiding en professionele leiding aan al die personeel sodat dit wel moontlik is om aan kinders hierdie professionele dienste te bied. 

Befondsing word dus benodig vir al bg. aspekte, soos o.a:

- Personeelontwikkeling/ opleiding/ werwing van geskikte werknemers wanneer poste vakant raak – altesame ongeveer R18 000 per jaar

- Voertuie waarmee die kinders na skole en kerke vervoer word, is ‘n reuse-behoefte aangesien die getalle noodsaak dat ons ten minste twee mini-bussies moet hê.  Ons het egter net een tot ons beskikking en ongelukkig is die bussie nie meer in ‘n goeie toestand nie weens ouderdom en al die kilometers afgelê.  Die kostes van nuwe voertuie is egter van so ‘n aard dat Huis van Heerde nie regtig daarvoor kan begroot oor ‘n tydperk van een jaar nie.  Huis van Heerde se hoop is om ‘n donateur/ -s te vind wat ‘n nuwe of tweedehandse bussie in goeie toestand kan borg.

- Brandstofkostes vir die voertuie beloop ongeveer R 21 000 per jaar.  Kinders word na en van hulle skole vervoer (indien hulle nie binne loopafstand van die skool af is nie of te klein is om die paaie veilig te kruis).  Ons probeer ook om kinders na sportgeleenthede te neem.  Hulle word kerk toe vervoer op Sondae en soms neem ons kinders op ‘n uitstappie soos bv. op Jeugdag wanneer hulle aan sprotwedstryde teen ander Kinder- en Jeugsorgsentrums gaan meeding.

- Kos en kruideniersware.  Verlede jaar het ons R 193 000  begroot vir kos en kruideniersware.  Dit is m.a.w. ongeveer  R13 per kind per dag.  Ons is bevoorrreg om skenkings vanuit die gemeenskap te ontvang en dit help ons baie aangesien R13 per dag bitter min is vir 3 etes per dag asook toebroodjies vir skool ens.  Skenkings fluktueer egter en ons sou graag daarvan verseker wou wees dat ons genoeg kos – gebalanseerd, gesond, gevarieerd en lekker - vir elke dag vir elke kind het.  Ons benodig so min of meer 15 brode per dag d.w.s. R120 per dag.  Melk benodig ons ongeveer 37 Liter per dag d.w.s ongeveer R300 per dag.  Vleis is ‘n luukse en word spaarsamig gebruik soos dit bekostig kan word.  Ons sou graag jogurt en ‘n groter variasie groente wou insluit in ons spyskaart. Indien moontlik, sou ons graag R25 per kind per dag vir voedsel beskikbaar wou hê.

- Klere.  Ons is baie dankbaar vir die klereskenkings wat ons uit die gemeenskap ontvang.  Soms benodig ons egter ‘n spesifieke klere-item, soos bv. vir sport, of ‘n spesifieke grootte skoen, of ‘n stelletjie onderklere ens.  Skoolklere moet dikwels ook baie spesifiek aangekoop word en dit is duur uitgawes – ongeveer R200 500 per jaar.  Doeke en formule-melk vir ons baba’s is ook duur items.  Party kleintjies sukkel baie met ekseem-velletjies en vir hierdie enkele ongelukkiges koop ons graag spesiale room om verligting te bring.

- Was- en skoonmaakdienste beloop ongeveer R 45 000 per jaar.

- Instandhoudingskoste en opgraderings soos bv. :

• die opritte vanaf die hek tot by die kantoor asook aan die agterkant van die gebou by die parkeerarea waar die voertuie parkeer word.  (Volgens ‘n kwotasie wat reeds verkry is vir die plaveisel van die oprit aan die voorkant, beloop die kostes ongeveer R95 000).  Die parkeerarea aan die agterkant raak modderig en onveilig gedurende nat wintermaande.
• ‘n traliehek vir veiligheid aan die saal se agterkant (Dit sal ongeveer R2 500 kos om dit te laat oprig).
• Verf van geboue; vernuwing van die vooraansig en ontvangsportaal ens.
• Herstelwerk/ instandhouding van ons hitte-pompe; dit beloop ongeveer R8000 per jaar.

- Volledige (wettige) sagteware pakkette word benodig vir ons rekenaars

- Lewensvaardighede-programme vir die kinders is vir ons baie belangrik.  Ons neem deel aan die “Anna Foundation” se program wat baie spesifiek gerig is op die behoeftes van ons kinders.  Ons betaal R 2500 per maand om toegang te hê tot die materiaal vir hierdie program.  Ons Kinder- en Jeugsorgwerkers ontvang ook deurlopende opleiding en leiding oor hoe om hierdie program aan te bied.

- Ons sou graag meer fondse tot ons beskikking wou gehad het vir kinders se skool- en sportuitstappies.  Soms word kinders spesiale geleenthede deur hul skole aangebied en ‘n mens sou graag vir hulle die geleenthede wou laat benut.  Ons het bv. ‘n seun wat uitblink in fietsry vir gestremdes en hy het onlangs op Nasionale vlak ‘n silwer medalje verdien sy prestasie. Die kostes verbonde aan hierdie uitstappie was R3500.

- Munisipale dienste soos krag en water is ‘n noodsaaklike en duur uitgawe; dit beloop ongeveer R 18 150 per maand.  Ander kantooruitgawes soos die telefoonhuur en huur van ‘n drukker en skandeerder is ook noodsaaklik.

- Huis Van Heerde sou graag meer fondse beskikbaar wou hê om aan bemarking te kon spandeer.  Dit sou bv. tot groot voordeel van die Kinder- en Jeugsorgsentrum kon wees indien ons ‘n bemarkingsbeampte in diens gehad het om bv. prioriteit-aandag te spandeer aan befondsingsvoorstelle.  Dit is deesdae noodsaaklik om op ‘n moderne manier met donateurs en potensiële donateurs te kommunikeer – soos bv deur ‘n webblad, Facebook en ander sosiale media wat gereeld opdateer moet word.  Die aankoop van bepaalde databasisprogramme en ander rekenaarsagteware pakkette mag van tyd tot nodig wees.  Daar is ook kostes verbonde aan die “hosting” van ‘n webblad, internet-toegang ens.

- Tans word ‘n volledige ondersoek gedoen m.b.t. die veiligheid van die perseel, soos bv. in geval van ‘n brand.  Kwotasies word ingewag en na verwagting, mag hierdie ‘n baie groot uitgawe wees aangesien ons graag ‘n stelsel wil gebruik wat effektief sowel as verbruikersvriendelik is.  Ons het ook ‘n verantwoordelikheid om kinders veilig “binne” te hou wanneer nodig en die stelsel moet dus prakties kan werk in huiseenhede waar 14 kinders gehuisves word.

Algemene Inligting t.o.v. Huis van Heerde:

Personeellede:

Bestuurder:       Karen van Bosch

Hoof: Versorgingsdienste  :     Arina Burger

Maatskaplike Werker:      Brenda Maarman

Administratiewe Beampte:     Alana Laws

Kinder- en Jeugsorgwerkers:   10 Personeellede in totaal

Kombuis-/ Waskamer-/ Skoonmaakpersoneel: 6 personeellede

Faktotum & Tuindienste:    2 personeellede

Voorsitter van die beheerraad:   Ds. Lysander Prins

NPO REGISTRASIENOMMER:   011-891-NPO

PBO NOMMER:     930006348

BTW NOMMER:     4280116437

Bankrekeningbesonderhede:
Rekeninghouer:     Huis van Heerde
Bank:       Nedbank
Tak:       Inland Garden Route
Takkode:      128-505
Tjekrekeningnommer:    1285043324

Geouditeerde bankstate kan verskaf word indien benodig.  Kontak asb die bestuurder – Karen van Bosch – indien enige verdere inligting verlang word.

No trophy is ever more significant than making a difference to the lives of children who do not deserve to be in the dire circumstances life have dealt them. Just as Danye and Marcile Louw have bent over backwards to make this event a reality please show them your support by assisting the Huis van Heerde!

At 21h00 Tuesday 14 June 2016 the provisional Entry List had 56 teams registered. The Media Challenge will have twelve entries and some very interesting names which will be revealed soon. The addition of six Toyota GT86 and one Subaru BRZ a further bonus for the new event.

Tickets will be sold for a drive with a two popular drivers at the end of the day and at R20 a ticket it is ironic that seventy tickets will barely cover meal costs for a single day at the children's home. We all have something that could be donated to needy children, please support this very needy cause. 

Your entry will now be official as the MSA Permit Number have seen the release of the Supplementary Regulations.

Notice: To date there is no less than seven Toyota 86 entries. Enter before or on Saturday 18 June 2016 @ R200 per entry, after that entries will be R250 per entry and you will not benefit from any pre event media. And the invitational media category is gaining momentum.

From almost not taking place to potentially the biggest event in a very long time! Thanks to the generous support of Boland Trade Centre, HTC Moorreesburg, FM Civils Worcester, Du Plessis Auto Ceres, Televideo Ceres, Jacques du Plessis, Johann Zulch the Moorreesburg Gymkhana is growing in stature as more and more people are stepping in to assist. Autozone Strand and Willies Service Centre have joined in as the trophy sponsor. 7 Stars Energy Drink will also be present.

Thank you to all who have contributed and all those who are in some way going to assist in making this a gymkhana to remember.

Please complete the attached Provisional Entry Forms in order for us to plan the event properly. An indication of who will be present in what will help us provide you with an enjoyable route. The netries submitted will only become official once the MSA Permit No is obtained and the Supplementary Regulations are published.

We re however expecting a bumper entry so please make sure we know about your plans to enter!  

The 1st Boland Trade Centre Gymkhana Moorreesburg is set to attract much attention as local hero, Danye Louw, won the recent 5th Sir Garnet Gymkhana Wolseley and a home win would top his year.

Note the date change to 25 June 2016.

More information to follow shortly 

Die doel van hierdie inligtingstuk is om befondsing en/of ander hulp van u te versoek.  Dit mag wees dat indien dit vir nie vir u self moontlik is om direk betrokke te raak nie – dat u dalk weet van persone/ maatskappye wat wel sou wou help.  Ons sal dit waardeer indien u ons met hierdie persone/ instansies in verbinding sal bring asb.

Huis Van Heerde gee om vir kinders...

Oos Street and Koring Street flank a section of Kotzé Street in front of the Moorreesburg Showgrounds. Moorreesburg host to one of only two Wheat Industry Museums in the world, but more fittingly, an eleven circuit labyrinth.

On Saturday 25 June 2016 Moorreesburg came alive with the 1st Boland Trade Centre Gymkhana “labyrinth”. Round three of the 2016 Witzenberg...

AttachmentSize
20160625 1st Boland Trade Centre Gymkhana Moorreesburg - WBMK 114 - Entry Forms59 KB
20160625 1st Boland Trade Centre Gymkhana Moorreesburg - WBMK G114 - Supplementary Regulations687.07 KB
20160625 1st Boland Trade Centre Gymkhana Moorreesburg - WBMK G114 - MSA Permit 1437133.29 KB
Please Support - 100 years of Huis van Heerde 432.71 KB
20160625 1st BTC Gymkhana Moorreesburg - Final Route345.81 KB
20160725 1st Boland Trade Centre Gymkhana Moorreesburg - WBMK G114 - Entry List101.04 KB
20160625 1st Boland Trade Centre Gymkhana Moorreesburg - WBMK G114 - Start Lanes37.54 KB
20160625 1st Boland Trade Centre Gymkhana Moorreesburg - Final Results120 KB
20160725 1st Boland Trade Centre Gymkhana Moorreesburg - WBMK G114 - Final Entry List104.35 KB

style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-5138584496574453"
data-ad-slot="6823598887"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">

style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-5138584496574453"
data-ad-slot="6029391964"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">